fbpx Skip to main content

Wat is een postinterventiedossier?

By 27/05/2017december 24th, 2022Postinterventiedossier, Particulier
Het postinterventiedossier wordt op het einde der werken bij proces-verbaal overgedragen aan de opdrachtgever en is verplicht op te stellen op elke bouwplaats waar coördinatie moet worden georganiseerd. Het bevat de elementen waarmee rekening dient gehouden bij latere werkzaamheden.

Overeenkomstig art. 36 van het KB op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 19/01/2005 dient het Postinterventiedossier minstens te bevatten:

 1. de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;
 2. de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen
  gevaren, inzonderheid ingewerkte nutsleidingen;
 3. de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;
 4. de identificatie van de gebruikte materialen.

In de overeenkomst tussen opdrachtgever en veiligheidscoördinator wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat het Postinterventiedossier in ieder geval deze elementen zou bevatten.
De opdrachtgever wordt er op gewezen dat bij latere werkzaamheden aan het gebouw waarbij meer dan één aannemer gelijktijdig of achtereenvolgens betrokken zullen zijn, hij respectievelijk een coördinatorontwerp (vanaf de studiefase van het ontwerp) en een coördinatorverwezenlijking (vóór de aanvang van de werken) moet aanstellen, conform met het KB op Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen van 19/01/2005.

De opdrachtgever is ertoe gehouden de delen van onderhavig Postinterventiedossier die hem aanbelangen ter beschikking te stellen van de door hem aangestelde coördinator.  De coördinator zorgt voor de revisie van onderhavig Postinterventiedossier.

Indien de hierboven bedoelde werkzaamheden door slechts één aannemer worden uitgevoerd, en er bijgevolg geen coördinator moet worden aangesteld, is de opdrachtgever ertoe gehouden de delen van onderhavig Postinterventiedossier die hem aanbelangen ter beschikking te stellen van de aannemer.

De opdrachtgever vraagt in dit geval vóór de aanvang van de werkzaamheden naar het veiligheids- en gezondheidsplan van de aannemer dat o.a. de risicoanalyse met preventiemaatregelen voor de uit te voeren werken moet bevatten.

De opdrachtgever is er in dit geval eveneens toe gehouden dat onderhavig Postinterventiedossier door hemzelf of door een door hem aangestelde derde wordt aangepast voor werken die betrekking hebben op de structuur, op de essentiële elementen van het bouwwerk, of op toestanden die een aantoonbaar gevaar inhouden.

Los van de inhoud, en in het bijzonder van de risicoanalyses en voorgestelde preventiemaatregelen die in onderhavig Postinterventiedossier zijn opgenomen, zullen alle tussenkomende partijen die bij latere werkzaamheden aan dit bouwwerk betrokken zijn, steeds rekening houden met de stand van de techniek en de op dat ogenblik vigerende regelgeving.

Algemene projectgegevens

 • Beschrijving van het bouwwerk
 • Stedenbouwkundige vergunning
 • Sonderingsverslag
 • Bodemattest
 • Milieuvergunning
 • Andere

Tussenkomende partijen

 • Alle aan het project medewerkende partijen

Historiek van het bouwwerk

 • Aan te vullen bij elke verbouwing en/of wijziging aan of in het gebouw

Uitvoeringsplannen / as-builtplannen

 • Plannen architect: grondplannen, doorsnedes, gevelzichten, detailplannen
 • Meetstaat en/of lastenboek
 • Stabiliteitsstudie en –plannen: berekeningsnota’s betonplannen, wapeningsplannen, legplannen welvingen, enz … overzichtsberekeningen staalstructuren
 • Materiaalfiches of beschrijving van alle in het bouwwerk verwerkte materialen met:
  • Technische eigenschappen
  • Informatie m.b.t veiligheid en gezondheid (MSDS fiches)

Sanitair en afvoerleidingen

 • Principeschema’s met eventuele vermelding van dimensies van de leidingen, materiaal, debiet en medium
 • Grondplannen
 • Proefdrukprotocol van alle drukleidingen
 • Technische documentatie van de verschillende apparaten met omschrijving van fabricaten, capaciteiten, enz …
 • Foto’s van de leidingen, oriëntatie, ligging, routing, enz …

Verwarming

 • Grondplannen
 • Principeschema’s met eventuele vermelding van dimensies van de leidingen, materiaal, debiet en medium
 • Foto’s van de leidingen, oriëntatie, ligging, routing, enz …
 • Technische documentatie van de volledige installatie
 • Proefprotocol van alle drukleidingen
 • Keuringsattest gasinstallatie door EDTC
 • Gebruikshandleidingen
 • Onderhoudsinstructies
 • Controleprogramma’s

Elektriciteit + domotica e.a. indien van toepassing

 • Plannen:
  • Schema’s van alle elementaire stroombanen, hun onderlinge verbinding tot de volledige installatie, leidingtypen, het type en kenmerken van de automatische differentieelschakelaars en van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom, de schakelaars, de contactdozen, de lichtpunten en de vaste gebruikstoestellen
  • Plannen van aarding en bliksemafleidingen
 • Technische documentatie van de volledige installatie
 • Proces-verbaal van overeenkomst van de installatie (betreft het gelijkvormigheidsonderzoek van de installatie volgens artikels 270 en 272 van het AREI)
 • Proces-verbaal van controle van de installatie door EDTC
 • Documenten die bevestigen dat het elektrisch materiaal beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde toestellen moeten bieden
 • Gebruikshandleidingen
 • Onderhoudsinstructies
 • Controleprogramma’s

Onderhoudsfiches

Oplevering, proces-verbaal voorlopige oplevering
Gebruiksaanwijzingen, keuringsattesten, garantiebewijzen, e.a.
Alle foto’s genomen tijdens de bouwwerken

Deze bijdrage is gebaseerd op het Bouw- en vastgoedlexicon, Uitgeverij Larcier (online beschikbaar op www.larcier.com), en werd gepubliceerd met goedkeuring van de auteur, Hendrik Leurs.