fbpx Skip to main content
 • SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN
 1. Algemeen

1.1 De voorwaarden hieronder opgenomen (hierna ‘de Licentievoorwaarden’) zijn toepasselijk op elke persoon die zich toegang verschaft tot en gebruik maakt van ‘Nestas, het digitale paspoort van uw woning’ (hierna ‘het Platform’), ontwikkeld en toegankelijk gemaakt door CVBA FASE 3 (hierna ‘NESTAS’).

NESTAS biedt professionals, zoals architecten, projectontwikkelaars, aannemers, projectmanagers, notarissen, makelaars en/of veiligheidscoördinatoren, maar ook particulieren nuttige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor het bijhouden en beheren van documentatie inzake de veiligheid van gebouwen en bouwprojecten zoals voorzien in de regelgeving omtrent het postinterventiedossier.

Alzo laat het Platform u toe om het postinterventiedossier van een welbepaald gebouw of bouwproject dat u aanbelangt, digitaal, gradueel en op duurzame wijze bij te houden en te beheren.

U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u zich toegang verschaft tot en/of gebruik maakt van het Platform.

1.2 NESTAS behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van haar Licentievoorwaarden door te voeren. NESTAS zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij uw eerstvolgende bezoek aan of gebruik van het Platform, nadat de aangepaste versie in werking zal zijn getreden.

 1. Identiteit van NESTAS

2.1 De identificatiegegevens van NESTAS zijn:

FASE 3 C.V.B.A.

Oudenweg 42

9630 Zwalm (Beerlegem)

KBO nr. 0662.437.348

E-mail: info@nestas.eu

Tel. Nr.: [0499/50.60.70]

Alle logo’s, bedrijfsnamen en/of handelsmerken opgenomen op het Platform behoren, behoudens andersluidende vermelding, toe aan NESTAS of een derde waarmee NESTAS een overeenkomst heeft afgesloten.

Voor elke vraag over NESTAS, kan u NESTAS een e-mail sturen via: info@nestas.eu.

 1. Algemene gebruiksrichtlijnen

3.1 Door het gebruik van het Platform, verklaart u zich akkoord om:

 • Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van het Platform verstoren,
 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier te verspreiden,
 • Geen gebruik te (proberen) maken van iemand anders zijn log in zonder machtiging van NESTAS.

3.2 Indien u meent dat het gebruik van het Platform door een andere gebruiker strijdig is met deze Licentievoorwaarden, dan wel uw (intellectuele) rechten schendt, kan u dit rapporteren aan NESTAS, op bovenvermeld adres.

Indien u vaststelt dat informatie die zich op het Platform bevindt, een inbreuk uitmaakt op de (intellectuele) rechten van een derde, kan u zulks melden aan NESTAS op het bovenvermeld adres. NESTAS zal de melding onderzoeken, u in kennis stellen van haar bevindingen en desgevallend de betreffende informatie (doen) verwijderen, zonder evenwel hieromtrent enigerlei aansprakelijkheid in haar hoofde te erkennen.

 1. Bijzondere gebruiksrichtlijnen

4.1 Indien u wenst in te loggen op het Platform als geregistreerd gebruiker, dient u ons privacybeleid na te leven, en u te allen tijde te gedragen als een zorgvuldig lid van de NESTAS-gemeenschap. Met betrekking tot de gegevens die u op de Webshop uploadt en desgevallend bekend maakt, verklaart u uitdrukkelijk:

dat hierbij geen inbreuk wordt gemaakt op merken, logo’s of andere elementen die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en

dat u hierbij niet handelt op de één of andere wijze die strijdig zou kunnen zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

4.2 Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van NESTAS of van de hierboven vermelde derden.

Als gebruiker vrijwaart u NESTAS tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. NESTAS kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat door gebruikers wordt geupload op of bekendgemaakt via het Platform.

 1. Afsluiten van de persoonlijke toegangscode

NESTAS heeft het recht om uw toegang tot het Platform af te sluiten in volgende gevallen:

 • bij uw onrechtmatig gebruik van het Platform,
 • bij overtreding van deze Licentievoorwaarden,
 • indien NESTAS dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar of uw belangen of die van andere gebruikers te vrijwaren,
 • ingeval u aan NESTAS het verlies of de diefstal van de persoonlijke log in en het paswoord, of het misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het paswoord door een derde, meedeelt.

NESTAS gaat ervan uit dat de inhoud van de op het Platform geplaatste berichten of bestanden van enigerlei aard van u uitgaat en overeenstemt met uw wil, behalve indien u NESTAS op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van uw persoonlijke log in.

 1. Gebruik van het Platform

6.1 Als gebruiker van het Platform verkrijgt u een gebruikslicentie op het Platform, ingevolge waarvan u toegang kan hebben tot en gebruik kan maken van het Platform voor verschillende gebouwen en/of bouwprojecten.

Afhankelijk van de gebruikslicentie die u heeft onderschreven laat deze licentie u toe om:

 • het digitaal postinterventiedossier dat voor u door uw dienstverlener werd geopend en opgeleverd aan u, te consulteren, verder aan te vullen en te beheren (in dat geval beschikt u over een gratis licentie van een jaar)
 • één of meer digitale postinterventiedossiers te openen en informatie te uploaden (op basis van een betaalde licentie). De gebruikslicentie gaat in dat geval in na ontvangst van uw betaling.

Omdat de dienst onmiddellijk in werking treedt na ontvangst van uw betaling, beschikt u niet over een verzakingsrecht.

6.2 U aanvaardt dat uw toegang tot en gebruik van het Platform zich strikt beperkt tot het stellen van handelingen in uw hoedanigheid van architect, projectontwikkelaar, aannemer, projectmanager, notaris, makelaar, veiligheidscoördinator en/of particulier-bouwheer, en uitsluitend strekt tot het bijhouden en beheren van een of meerdere postinterventiedossiers. U verbindt zich ertoe het Platform te gebruiken als een zorgvuldig huisvader en, desgevallend, steeds in overeenstemming met de goede en eerlijke handelsgebruiken.

6.3 De gebruikslicentie op het Platform is een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie en geldt uitsluitend voor één welbepaald postinterventiedossier en voor het grondgebied van de Europese Unie. De gebruikslicentie kan te allen tijde zonder enige verwittiging of motivatie worden herroepen door NESTAS. Tenzij NESTAS haar beslissing tot herroeping schriftelijk en voorafgaand motiveert, kan zij een betalende gebruikslicentie niet herroepen dan mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 1. Onbeschikbaarheid van het Platform

7.1 NESTAS behoudt zich het recht voor de dienstverlening via haar Platform op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem.

NESTAS behoudt zich ook het recht voor haar Platform, de persoonlijke log in alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

7.2 NESTAS geeft geen garanties voor de goede werking van het Platform en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van het Platform of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Platform. De inhoud van het Platform (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

 1. Links

8.1 Het Platform kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u het Platform. Het plaatsen van links naar zulke websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. NESTAS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

8.2 De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het privacybeleid van NESTAS. NESTAS raadt u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met NESTAS te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

8.3 Indien u een link wenst te plaatsen naar het Platform dient u zulks aan te vragen via verzending van een e-mail aan info@nestas.eu.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Het door NESTAS geleverde Platform wordt aan u ter beschikking gesteld ‘as is’. De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …) zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. Uw toegang tot en gebruik van het Platform wordt dan ook beschouwd als onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van onze diensten. De toegang tot en het gebruik van het Platform vereisen een internetverbinding en dat u gebruikt maakt van een (recente versie van) een moderne webbrowser. Het gebruik van een verouderde webbrowser kan leiden tot een suboptimale werking van het Platform.

9.2 De informatie op het Platform is van algemene en commerciële aard. NESTAS levert redelijke inspanningen opdat de door haar ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. NESTAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van (de informatie op) het Platform. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u door NESTAS ter beschikking wordt gesteld, kan u NESTAS contacteren.

Met betrekking tot de informatie die door gebruikers wordt achtergelaten op het Platform, geldt dat u zelf te allen tijde de accuraatheid, geldigheid en volledigheid van de informatie dient te evalueren. NESTAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie overgemaakt door haar gebruikers, partners of andere derden.

Voor de informatie die u zelf aan het Platform toevertrouwt, aanvaardt u uitdrukkelijk dat NESTAS het recht heeft deze informatie te allen tijde, zonder verwittiging of motivering van het Platform te verwijderen.

9.3 NESTAS kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van het Platform of van op het Platform ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere website waarnaar het Platform zouden linken.

In geen geval is NESTAS aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

 1. Intellectuele Eigendom

10.1 Het concept alsook de inhoud van het Platform, alsook de op het Platform afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de productnamen, de teksten, beelden alsook de in verband met het Platform gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht, die toebehoren aan NESTAS of aan derden waarmee NESTAS de nodige contractuele afspraken heeft.

10.2 Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NESTAS. U verbindt zich ertoe u te (zullen) onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van NESTAS.

10.3 U erkent de intellectuele eigendomsrechten van NESTAS in het Platform en verbindt zich ertoe u te onthouden van elke inbreuk op zulke intellectuele eigendomsrechten.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

11.1 De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring en het Cookiebeleid van NESTAS. Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens klikt u op de volgende link om onze privacyverklaring en ons Cookiebeleid te lezen.

Ingeval u zelf informatie op het Platform uploadt, en deze informatie persoonsgegevens van derden bevat, treedt u op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg bent u dan ook zelf gehouden de wetgeving inzake privacy na te leven. Het strekt dan ook tot aanbeveling u voorafgaand te (laten) informeren m.b.t. uw rechten en plichten als verantwoordelijke voor zulke verwerking van persoonsgegevens.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht.

12.2 Elk geschil m.b.t. de toegang tot en het gebruik van het Platform zal uitsluitend kunnen beslecht worden door de rechtbank van de plaats bepaald voor de uitvoering van de overeenkomst, zijnde de bevoegde Rechtbanken te Gent (afdeling Gent). Partijen zullen evenwel steeds pogen om tot een minnelijke regeling te komen, voorafgaand aan het inleiden van een gerechtelijke procedure.

 • ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN handelaar
 1. Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald tussen u en CVBA FASE 3 (hierna ‘NESTAS’) (hierna samen ‘de Partijen’), zijn de hieronder besproken algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna ‘de Algemene Voorwaarden’) toepasselijk op alle offertes en prijsopgaven van NESTAS en op alle met NESTAS gesloten overeenkomsten inzake de verkoop, te koop aanbieding, bestelling en/of levering van haar diensten en/of producten.

De toepassing van uw eventuele eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door NESTAS zouden zijn aanvaard. Indien bij uw aanvaarding van een door NESTAS uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat NESTAS aan u schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk ongeacht het feit of de voormelde offertes, prijsopgaven en/of afspraken tot stand kwamen na toegang tot en gebruik van de door NESTAS ontwikkelde en toegankelijk gemaakte software ‘Nestas, het digitale paspoort van uw woning’ en de ondersteunende website (hierna samen “het Platform”).

1.2 U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u (door het plaatsen van een bestelling) aangeeft al dan niet tegen betaling, gebruik te willen maken van het Platform en de diensten van NESTAS.

Door uzelf toegang te verschaffen tot het Platform en deze desgevallend te gebruiken, aanvaardt u bovendien ook de toepassing van de Licentievoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid uitdrukkelijk en in hun geheel.

Aangezien u beroepsmatig actief bent in de bouwsector, kan u niet aanzien worden als een consument in het kader van de wetgeving inzake marktpraktijken en inzake E-commerce. Deze Overeenkomst wijkt dan ook uitdrukkelijk af van de bepalingen van Boek VI en van de artikelen XII.6, § 1, 8°; XII.7, § 1; XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht.

 1. Identiteit van NESTAS

2.1 De identificatiegegevens van NESTAS zijn:

FASE 3 C.V.B.A.

Oudenweg 42

9630 Zwalm (Beerlegem)

KBO nr. 0662.437.348

E-mail: info@nestas.eu

Tel. Nr.: [+32499506070]

Voor elke vraag over NESTAS, kan u NESTAS een e-mail sturen via: info@nestas.eu.

 1. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

3.1 NESTAS behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden door te voeren. NESTAS zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij de verzending van de eerstvolgende factuur die onderworpen is aan de nieuwe voorwaarden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u dit schriftelijk te melden aan NESTAS binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging of aanvulling, bij gebreke waarvan u geacht wordt met de wijziging of aanvulling in te stemmen.

3.2 Wijzigingen of aanpassingen aan bijzondere en afwijkende afspraken tussen de Partijen zullen slechts van kracht zijn, wanneer deze schriftelijk en door beide Partijen overeengekomen worden. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat de wijzigingen of aanvullingen zoals bedoeld in artikel 3.1 steeds voldoen aan deze voorwaarde.

 1. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten en levering

4.1 Indien u gebruik wenst te maken van een testlicentie op het Platform, dan geniet u gedurende een periode van 1 maand vanaf uw registratie van een toegangsrecht tot en gebruiksrecht op het Platform voor de eventuele aanmaak en beheer van één postinterventiedossier, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. Deze gebruikslicentie is te allen tijde herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar en komt tot stand vanaf aanvaarding van de Licentievoorwaarden, is beperkt tot het grondgebied van de Europese Unie en kan op uw verzoek eenmalig verlengd worden voor een periode van 14 dagen. Nadat deze periode van maximaal 1 maand en 14 dagen vanaf uw registratie is verstreken, neemt de testlicentie van rechtswege en onmiddellijk een einde.

Indien u na de afloop van de voormelde termijn, een gebruikslicentie op het Platform wenst te verkrijgen, dan dient u een betalende gebruikslicentie af te sluiten met NESTAS conform deze Algemene Voorwaarden (hierna “Licentie”). Dat kan niet via het Platform. Alle offertes en prijsopgaven van NESTAS op het Platform zijn vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor de particuliere gebruiker.

4.2 Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door NESTAS openbaar gemaakte, verzonden of overhandigde documenten of via haar Platform zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren zaken. Indien een offerte van NESTAS een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen.

4.3 Uw bestelling is definitief van zodra u de prijsofferte en/of overeenkomst van NESTAS heeft aanvaard door het plaatsen van een bestelling. Uw bestelling wordt door NESTAS aanvaard van zodra NESTAS uw bestelling per e-mail in een factuur heeft bevestigd. U aanvaardt dat uw (digitale) bestelling gelijk staat aan (i) een handgeschreven ondertekening van de offerte en/of factuur en (ii) een expliciete herbevestiging inhoudt van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 NESTAS behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen en eventuele invoerfouten op haar Platform te corrigeren. NESTAS is gebonden door de aan u overgemaakte prijs na haar schriftelijke aanvaarding van uw bestelling in de factuur.

4.4 De prijzen van NESTAS opgenomen in de offerte en/of factuur zijn vatbaar voor verhoging. Wanneer NESTAS van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij de prijzen op haar website aanpassen. Deze zijn dan van toepassing vanaf de eerstvolgende bestelling.

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1 U ontvangt de facturen uitsluitend digitaal. Indien u NESTAS vraagt om de facturen (ook) per post over te maken, dan behoudt NESTAS zich het recht voor hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Indien u NESTAS verplicht om een factuur te boeken of aan te melden in een door u aangewezen systeem, dan behoudt NESTAS zich het recht voor hiervoor een kost van 25 EUR aan u aan te rekenen.

5.2 De facturen van NESTAS zijn contant betaalbaar. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geschiedt de betaling steeds door overschrijving op de door NESTAS aangeduide bankrekening.

5.3 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging in gebreke. Bij niet-tijdige betaling heeft NESTAS automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 10% aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft NESTAS bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00, meer de eventuele gerechtelijke kosten. NESTAS is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

5.4 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt NESTAS zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het verschuldigde bedrag. Ingeval NESTAS een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van NESTAS onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt NESTAS zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

 1. Aansprakelijkheid van NESTAS

6.1 NESTAS is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met de commercialisatie (m.i.v. de verkoop) en/of de levering van haar diensten en/of producten, en die u en/of uw aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van NESTAS, één van haar aangestelden of leveranciers, een gebrek in haar Platform of een deel van de software waaruit het Platform is samengesteld, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in hoofde van NESTAS of haar aangestelden. NESTAS sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van het Platform door u, uw aangestelden en/of derden.

Evenzo is NESTAS in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van NESTAS of haar aangestelden) contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill en verlies van reputatie.

6.2 Ingeval van een gebrek in het Platform, waardoor het Platform niet meer zou kunnen gebruikt worden voor haar doel (m.n. het beheren van postinterventiedossiers voor bouwwerken) heeft NESTAS de vrije keuze om het gebrek te herstellen of om u het pro rata aandeel van de betaalde licentievergoeding terug te betalen (berekend volgens het aandeel van de nog lopende duurtijd van de licentie die u niet heeft kunnen gebruiken), zonder enig recht voor u op schadevergoeding.

 1. Klachten en mededelingen

7.1 Partijen worden geacht domicilie te kiezen op hun respectievelijke statutaire zetel. Alle kennisgevingen tussen Partijen dienen verzonden te worden naar de statutaire zetel van de partijen.

7.2. Eventuele klachten dienen, om geldig aanvaard te kunnen worden, binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende brief en per fax of e-mail bij NESTAS te zijn ingediend onder een nauwkeurige en gemotiveerde opgave van de klacht. Dit geldt eveneens ten aanzien van de door NESTAS afgeleverde facturen. De hiervoor vermelde termijn gaat in na de ontvangst van de diensten respectievelijk van de facturen.

7.3 Ieder recht waarover u beschikt, vervalt, indien u niet binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk melding maakte overeenkomstig artikel 7.2 en ook indien u NESTAS niet de gelegenheid heeft geboden de klachten op hun gegrondheid te onderzoeken. Alzo worden de geleverde diensten, in deze gevallen steeds beschouwd als zijnde definitief door u aanvaard en kan geen klacht meer worden aangenomen.

7.4 Mogelijke klachten geven u niet het recht de nakoming van uw betalingsverplichtingen jegens NESTAS op te schorten. U heeft daarenboven niet het recht uw contractuele verplichtingen op te schorten, indien u zelf reeds in gebreke bent gebleven om uw eigen verplichtingen na te komen.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

8.1 De Licentie gaat in vanaf ontvangst door NESTAS van de betaling van de verschuldigde licentieprijs. De Licentie(s) die door u werd besteld neemt van rechtswege een einde nadat haar duurtijd is verstreken, tenzij u voorafgaand aan het beëindigen van de duur een nieuwe Licentie heeft afgesloten.

8.2 NESTAS kan de kosteloze gebruikslicentie te allen tijde onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging beëindigen.

NESTAS heeft het recht om de Licentie zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, (i) in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf of (ii) indien u zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

NESTAS heeft tevens het recht om de Licentie zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, indien NESTAS zou beslissen het Platform stop te zetten.

8.3 U kan de samenwerking met NESTAS op elk ogenblik opzeggen per e-mail aan NESTAS, mits een opzegtermijn van tien (10) dagen te respecteren. Indien u de samenwerking tussen Partijen op dergelijke wijze opzegt, blijft u gehouden de reeds gefactureerde bedragen alsnog integraal en tijdig te voldoen.

Indien u de samenwerking opzegt op deze grond, dan kan u in geen enkel geval een recht op schadevergoeding laten gelden. Bovendien kan NESTAS te allen tijde, onmiddellijk en op discretionaire wijze beslissen om uw gebruikersaccount te verwijderen, zodra u de samenwerking met NESTAS opzegt.

 1. Varia

9.1 NESTAS is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, alsmede de eigendom van haar zaken, aan een derde over te dragen. In geval van dergelijke overdracht zal NESTAS u hiervan schriftelijk in kennis stellen. U bent niet gerechtigd uw contractuele rechten en plichten over te dragen aan een derde, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van NESTAS. Zelfs ingeval van overdracht met de goedkeuring van NESTAS, zullen iedere eventuele latere overdrager en u solidair gehouden blijven tot nakoming van de verbintenissen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Licentievoorwaarden en een eventuele afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met NESTAS.

9.2 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, storingen, fouten in een of meerdere computersystemen van NESTAS, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover NESTAS geen controle heeft, bevrijden NESTAS, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder dat u recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding.

9.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Gent (afdeling Gent).

 • ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN particulier
 1. Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald tussen u en CVBA FASE 3 (hierna ‘NESTAS’) (hierna samen ‘de Partijen’), zijn de hieronder besproken algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna ‘de Algemene Voorwaarden’) toepasselijk op alle offertes en prijsopgaven van NESTAS en op alle met NESTAS gesloten afspraken inzake de verkoop, te koop aanbieding, bestelling en/of levering van haar diensten en/of producten.

De toepassing van uw eventuele eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door NESTAS zouden zijn aanvaard. Indien bij uw aanvaarding van een door NESTAS uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat NESTAS aan u schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk ongeacht het feit of de voormelde offertes, prijsopgaven en/of afspraken tot stand kwamen na toegang tot en gebruik van de door NESTAS ontwikkelde en toegankelijk gemaakte software ‘Nestas, het digitale paspoort van uw woning’ en de ondersteunende website (hierna samen “het Platform”).

1.2 U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u (door het plaatsen van een bestelling) aangeeft al dan niet tegen betaling, gebruik te willen maken van het Platform en de diensten van NESTAS.

Door uzelf toegang te verschaffen tot het Platform en deze desgevallend te gebruiken, aanvaardt u bovendien ook de Licentievoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid uitdrukkelijk en in hun geheel.

1.3 Aangezien NESTAS haar diensten te uwer beschikking stelt onmiddellijk nadat de overeenkomst tussen u en NESTAS tot stand is gekomen, heeft u geen verzakingsrecht.

De consument beschikt niet over een recht om binnen de 14 dagen na de dag van het sluiten van de dienstenovereenkomst aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

 1. Identiteit van NESTAS

2.1 De identificatiegegevens van NESTAS zijn:

FASE 3 C.V.B.A.

Oudenweg 42

9630 Zwalm (Beerlegem)

KBO nr. 0662.437.348

E-mail: info@nestas.be

Tel. Nr.: [0499/50.60.70]

Voor elke vraag over NESTAS, kan u NESTAS een e-mail sturen via: info@nestas.be.

2.2 De communicaties en/of overeenkomsten tussen Partijen worden niet gearchiveerd noch te uwer beschikking gesteld op uw verzoek.

 1. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid van andere voorwaarden

3.1 NESTAS behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden door te voeren. NESTAS zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij de verzending van de eerstvolgende factuur die onderworpen is aan de nieuwe voorwaarden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u dit schriftelijk te melden aan NESTAS binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging of aanvulling, bij gebreke waarvan u geacht wordt met de wijziging of aanvulling in te stemmen. Wijzigingen of aanpassingen aan bijzondere en afwijkende afspraken tussen de Partijen zullen slechts van kracht zijn, wanneer deze schriftelijk en door beide Partijen overeengekomen worden.

 1. Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten en levering

4.1 Indien u een gebruikslicentie op het Platform wenst te verkrijgen, die u toelaat een postinterventiedossier aan te maken en/of te beheren, dan dient u een betalende gebruikslicentie af te sluiten met NESTAS conform deze Algemene Voorwaarden (hierna “Licentie”).

Het is mogelijk dat u als consument uitsluitend het recht wenst te bekomen om een reeds bestaand postinterventiedossier, dat via het Platform aan u werd opgeleverd door de voormalige eigenaar ervan, digitaal te kunnen bewaren en te consulteren op het Platform, zonder hieraan aanpassingen te kunnen doen. In dit geval kan u gebruik maken van de gratis licentie die u door NESTAS voor onbepaalde duur ter beschikking wordt gesteld van zodra een volledig jaar is verlopen nadat het betreffende reeds bestaand postinterventiedossier aan u werd overgemaakt en u deze overdracht heeft aanvaard. U heeft immers gedurende een jaar na aanvaarding van de overdracht recht op een actieve Licentie zonder dat u daarvoor een vergoeding dient te betalen.

4.2 Bij het plaatsen van uw bestelling van een gebruikslicentie voor het Platform (m.i.v. Licenties) via de website van NESTAS, zal u de volgende stappen doorlopen:

(i) U klikt op het Platform van NESTAS (https://nestas.eu ) op het sjabloon ‘Shop’. Op de pagina waarnaar u wordt doorverwezen, klikt u op het paneel ‘Ik open een digitaal dashboard”. U wordt doorverwezen. Indien u in het kader van een eerdere (al dan niet kosteloze) gebruikslicentie, reeds over een gebruikersaccount beschikt, of indien de gebruikstermijn van een u eerder toegekende Licentie dreigt te verstrijken, kan u ook overschakelen op een (andere of nieuwe) Licentie door binnen de klantenzone op het sjabloon “nu upgraden” te klikken bovenaan het scherm. U wordt in beide gevallen doorverwezen naar een volgende pagina waar u de Licentieaankoop kan bevestigen;

(ii) U voegt uw Licentieaankoop toe aan het winkelmandje via de knop “in winkelmand; U wordt doorverwezen naar een pagina waarop u een overzicht krijgt van uw winkelmand. Indien u over een coupon of waardebon beschikt, voert u die op deze pagina in, waarna de kost van uw bestelling wordt herrekend. U klikt op de knop “Doorgaan naar Afrekenen”.

(iii) U wordt opnieuw doorverwezen naar een pagina waar u uw factuurgegevens en betaalwijze kunt aangeven. Voor u uw bestelling plaatst, dient u de algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren. Deze voorwaarden bevatten de voor u toepasselijke softwarelicentievoorwaarden en eventuele andere toepasselijke modaliteiten, die u integraal kunt raadplegen. Ze verschillen naargelang u handelt in het kader van een professionele activiteit of als particulier. Om verder te gaan dient u uw akkoord uitdrukkelijk te bevestigen door het sjabloon ‘ aan te klikken;

In geval alles juist is klikt u op ‘Bestelling plaatsen’. Eens u hierop heeft geklikt, is de bestelling definitief en bent u gebonden door een verkoopovereenkomst met NESTAS;

(iv) U wordt doorverwezen naar een betaalpagina die beheerd wordt door onze partner voor online betalingen Mollie. De gegevens die u op deze pagina invult, worden niet opgenomen in de database van NESTAS en zijn evenmin toegankelijk door NESTAS of zijn aangestelden.

(v) Wanneer de bestelling succesvol wordt afgerond, krijgt u melding van de succesvolle bestelling op een volgende pagina. Deze bevestiging blijft te allen tijde toegankelijk voor latere consultatie. U kan dit document tevens uitprinten;

(vi) U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per-e-mail met een samenvatting van uw bestelling;

(vii) Ingeval de betaling succesvol werd doorgevoerd, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw betaling onder de vorm van een factuur, waarin het bedrag dat u heeft betaald (inclusief eventueel bijbehorende kosten) evenals het feit dat u niet over een recht van herroeping beschikt, worden opgenomen. U kan dit document uitprinten of opslaan op de harde schijf van uw computer voor latere consultatie;

(xii) Indien NESTAS de bestelling niet kan aanvaarden (bvb. ingeval u bij vroegere bestellingen uw verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk bent nagekomen of ingeval de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is om een reden buiten de wil van NESTAS, enz.) dan ontvangt u een e-mail waarin de bestelling wordt geweigerd;

4.3 Er is sprake van een geldige verkoopovereenkomst tussen de Partijen, evenals van een aanvaarding van de (wijzigbare) softwarelicentievoorwaarden, op het ogenblik dat NESTAS uw bestelling aan u bevestigt (stap (vii)). Dit contract kan uitsluitend in het Nederlands en het Frans worden afgesloten.

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, en u de verschuldigde prijs heeft betaald, treedt uw gekozen licentie in werking en heeft u onmiddellijk toegang tot het Platform, nadat u zich op het Platform heeft geregistreerd.

4.4 In ieder geval wordt de persoon die de bestelling plaatst, beschouwd als de koper en staat hij borg voor de betaling van de Prijs.

4.5 Aangezien NESTAS haar diensten te uwer beschikking stelt, onmiddellijk nadat de overeenkomst is tot stand gekomen conform artikel 4.2, en de eventueel verschuldigde betaling werd ontvangen, heeft u als consument geen verzakingsrecht (een recht om binnen de 14 dagen na de dag van het sluiten van de dienstenovereenkomst aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief).

4.5 Alle offertes en prijsopgaven van NESTAS op het Platform zijn vrijblijvend. NESTAS is slechts gebonden door de prijs vermeld op haar e-mail (bepaald in punt xiii hierboven) na verzending van deze e-mail. De prijzen van NESTAS opgenomen op haar website en/of factuur zijn vatbaar voor verhoging. Wanneer NESTAS van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij de nieuwe prijzen op haar website bekend maken. Deze nieuwe prijzen zijn dan van toepassing bij elke nieuwe bestelling of verlenging van een licentie.

Afbeeldingen en beschrijvingen van de diensten van NESTAS via haar Platform zijn louter indicatief en niet bindend. NESTAS behoudt zich het recht voor eventuele invoerfouten op haar Platform te corrigeren.

 1. Betalingsvoorwaarden

5.1 U ontvangt de facturen uitsluitend digitaal. Indien u NESTAS vraagt om de facturen (ook) per post over te maken, dan behoudt NESTAS zich het recht voor hiervoor een vergoeding aan te rekenen.

5.2 De facturen van NESTAS zijn contant betaalbaar. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geschiedt de betaling steeds door overschrijving op de door NESTAS aangeduide bankrekening.

5.3 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging in gebreke. Bij niet-tijdige betaling heeft NESTAS automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 10% aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft NESTAS bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00, meer de eventuele gerechtelijke kosten. NESTAS is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

5.4 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt NESTAS zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het verschuldigde bedrag. Ingeval NESTAS een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van NESTAS onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt NESTAS zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

 1. Aansprakelijkheid van NESTAS

6.1 NESTAS is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met de commercialisatie (m.i.v. de verkoop) en/of de levering van haar diensten en/of producten, en die u en/of uw aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van NESTAS, één van haar aangestelden of leveranciers, een gebrek in haar Platform of een deel van de software waaruit het Platform is samengesteld, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in hoofde van NESTAS of haar aangestelden. NESTAS sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van het Platform door u, uw aangestelden en/of derden.

Evenzo is NESTAS in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van NESTAS of haar aangestelden) contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill en verlies van reputatie.

6.2 Ingeval van een gebrek in het Platform, waardoor het Platform niet meer zou kunnen gebruikt worden voor haar doel (m.n. het beheren van postinterventiedossiers voor bouwwerken) heeft NESTAS de vrije keuze om het gebrek te herstellen of om u het pro rata aandeel van de betaalde licentievergoeding terug te betalen (berekend volgens het aandeel van de nog lopende duurtijd van de licentie die u niet heeft kunnen gebruiken), zonder enig recht voor u op schadevergoeding.

 1. Klachten en mededelingen

7.1 Partijen worden geacht domicilie te kiezen op hun respectievelijke statutaire zetel. Alle kennisgevingen tussen Partijen dienen verzonden te worden naar de statutaire zetel van de partijen.

7.2. Eventuele klachten dienen, om geldig aanvaard te kunnen worden, binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende brief en per fax of e-mail bij NESTAS te zijn ingediend onder een nauwkeurige en gemotiveerde opgave van de klacht. Dit geldt eveneens ten aanzien van de door NESTAS afgeleverde facturen. De hiervoor vermelde termijn gaat in na de ontvangst van de diensten respectievelijk van de facturen.

7.3 Ieder recht waarover u beschikt, vervalt, indien u niet binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk melding maakte overeenkomstig artikel 7.2 en ook indien u NESTAS niet de gelegenheid heeft geboden de klachten op hun gegrondheid te onderzoeken. Alzo worden de geleverde diensten, in deze gevallen steeds beschouwd als zijnde definitief door u aanvaard en kan geen klacht meer worden aangenomen.

7.4 Mogelijke klachten geven u niet het recht de nakoming van uw betalingsverplichtingen jegens NESTAS op te schorten. U heeft daarenboven niet het recht uw contractuele verplichtingen op te schorten, indien u zelf reeds in gebreke bent gebleven om uw eigen verplichtingen na te komen.

 1. Beëindiging van de overeenkomst

8.1 De Licentie gaat in vanaf ontvangst door NESTAS van de betaling van de verschuldigde licentieprijs. De Licentie(s) die door u werd besteld neemt van rechtswege een einde nadat haar duurtijd is verstreken, tenzij u voorafgaand aan het beëindigen van de duur een nieuwe Licentie heeft afgesloten.

8.2 NESTAS kan de kosteloze gebruikslicentie te allen tijde onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging beëindigen.

NESTAS heeft het recht om de Licentie zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, (i) in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf of (ii) indien u zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

NESTAS heeft tevens het recht om de Licentie zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, indien NESTAS zou beslissen het Platform stop te zetten.

8.3 Indien de samenwerking tussen Partijen voor enigerlei reden vroegtijdig zou beëindigd worden, blijft u gehouden de reeds gefactureerde bedragen alsnog integraal en tijdig te voldoen. In geen enkel geval kan u een recht op schadevergoeding laten gelden.

 1. Varia

9.1 NESTAS is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, alsmede de eigendom van haar zaken, aan een derde over te dragen. Ingeval van dergelijke overdracht zal NESTAS u hiervan schriftelijk in kennis stellen. U bent niet gerechtigd uw contractuele rechten en plichten over te dragen aan een derde, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van NESTAS. Zelfs ingeval van overdracht met de goedkeuring van NESTAS, zullen iedere eventuele latere overdrager en u solidair gehouden blijven tot nakoming van de verbintenissen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Licentievoorwaarden en een eventuele afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met NESTAS.

9.2 Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, storingen, fouten in een of meerdere computersystemen van NESTAS, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover NESTAS geen controle heeft, bevrijden NESTAS, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder dat u recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding.

9.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Gent (afdeling Gent).