fbpx Skip to main content

Koop je woning van een projectontwikkelaar tegen 6% BTW op woning en grond

Koop je woning van een projectontwikkelaar tegen 6% BTW op woning en grond

Je kunt tot eind 2022 een woning kopen van een projectontwikkelaar en genieten van de 15% korting op de BTW zowel voor aankoop van de woning als van de grond.

Eind december 2020 keurde de Kamer de programmawet goed waarin het verlaagd BTW–tarief van 6% voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van één of meerdere woningen op hetzelfde kadastraal perceel werd goedgekeurd (zie http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/12/20/2020044541/staatsblad, hoofdstuk 2). Dat was al zo in 32 steden, maar werd tijdelijk uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied. Een belangrijke uitbreiding is dat bij het nieuwe BTW-regime ook de levering door bouwpromotoren in aanmerking komt, waarmee de wetgever de bouwsector n.a.v. de Corona-pandemie een duwtje in de rug wou geven. Naast de woning zal ook de bijhorende bouwgrond aan het gunsttarief van 6 % BTW kunnen aangekocht worden. Zo kun je dus tijdelijk 15 % besparen op de aankoop van een nieuwbouwwoning, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Die voorwaarden zijn in grote lijnen:

  • Er moet sprake zijn van een afbraak van een gebouw, gevolgd door de heropbouw van een woning door een bouwheer – natuurlijke persoon of door een belastingplichtige die een woning met eventueel bijhorend terrein levert (lees: ook een bouwpromotor of projectontwikkelaar).
  • De heropgebouwde woning dient als enige en hoofdzakelijk enige woning van de koper. Deze moet er dan ook ‘zonder uitstel’ zijn domicilie nemen en gedurende 5 jaar van plan zijn om er te blijven wonen.
  • Het moet gaan om een “bescheiden woning”. De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200 m².

Voor particuliere investeerders en vennootschappen is er ook een piste om van het verlaagde btw-tarief te genieten: als na de sloop en heropbouw de woning gedurende minstens 15 jaar wordt verhuurd aan of door bemiddeling van een sociaalverhuurkantoor (SVK). Als u van die verlaagde tarieven wenst te genieten, dan moet u voorafgaandelijk een verklaring indienen bij de btw-administratie.

Het betreft een tijdelijke regeling van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, wat betekent dat de aankoop dient te gebeuren ten laatste op 31 december 2022.

Ik stel voor dat ik nestas even kort demonstreer, zodat je je zelf een beeld kan vormen van hoe e.e.a. in zijn werk gaat.

Bart Verduyn
Managing partner nestas