fbpx Skip to main content
  • PRIVACYVERKLARING

NESTAS hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen die gebruik maken van haar software ‘Nestas, het digitale paspoort van uw woning’ en de ondersteunende website (hierna samen ‘het Platform’). NESTAS levert dan ook vele inspanningen om uw persoonsgegevens op wettige en transparante wijze te verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de gebruikers van het Platform. Door het Platform te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent u deze privacyverklaring te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan en met de verwerking van uw persoonsgegevens.

  1. Eigenaar en verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 CVBA FASE 3 met maatschappelijke zetel te te 9630 Zwalm (Beerlegem), Oudenweg 42, en met KBO-nummer 0662.437.348 (hierna ‘NESTAS), is eigenaar van het Platform en verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierna bepaald.

  1. Welke gegevens verzamelt NESTAS?

2.1 Tijdens uw Gebruik, slaan wij informatie op over uw Gebruik op onze servers of op servers die derden voor ons hosten (hierna ‘Informatie’). De Informatie kan bepaalde van uw persoonsgegevens bevatten.

De Informatie omvat meer bepaald: de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, het type toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar NESTAS, verwijzende URL (d.i. de domeinnaam van de website langs waar u naar ons Platform gekomen bent, of waarlangs u die verlaat), advertentiegegevens, het browser type en/of het IP-adres; het besturingsprogramma dat u gebruikt; gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account/profiel of voor de diensten die u afneemt; gegevens die u ons verstrekt die verband houden met uw account/profiel (m.i.v. de updates en de aanpassingen eraan); gegevens die u aan ons verstrekt voor het bekomen van een of meerdere van de aangeboden goederen of diensten; informatie over en elementen uit en/of die verband houden met de beheerde postinterventiedossiers; aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via diensten van derden; gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondenties via ons Platform en/of onze websites of correspondenties die ons worden toegezonden.

2.2 Wij verzamelen en verwerken de Informatie steeds in strikte overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Als gebruiker bent u er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om u daarover te informeren, publiceert NESTAS op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de Privacyverklaring (m.i.v. het Cookiebeleid).

  1. Waarvoor verzamelt en verwerkt NESTAS uw gegevens?

3.1 Wij gebruiken Informatie om:

(i) uw registratie en authenticatie bij het Gebruik mogelijk te maken;

(ii) u toe te laten om gebruik te kunnen maken van en toegang te nemen tot het Platform (m.i.v. het in- en aanvullen van profiel- en/of adresgegevens);

(iii) u toe te laten producten of diensten van of aangeboden door NESTAS te consulteren, te bestellen en/of aan te kopen;

(iv) u onze nieuwsbrief te bezorgen;

(v) ten behoeve van alle gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van het Platform te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;

(vi) klantenondersteuning te verlenen aan gebruikers via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie, goederen, producten en gevraagde diensten) en

(vii) tenzij anders tussen Partijen overeengekomen, directe marketing te voeren.

Het gebruik van Informatie voor andere doeleinden leggen we steeds vooraf aan u voor.

3.2 Wij maken uw Informatie niet zonder uw toestemming over aan iemand buiten NESTAS. U aanvaardt echter uitdrukkelijk dat wij uw Informatie delen met:

onze zelfstandige medewerkers, die volgens onze instructies en onder ons strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen,

overheidsinstanties of derden, in zoverre wij daartoe verplicht zijn op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel, en

een al dan niet verbonden onderneming waarmee wij een partnerschapovereenkomst hebben afgesloten.

  1. Het bewaren van de gegevens

4.1 Om uw Informatie maximaal te beschermen, passen we een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving. De veiligheidsmaatregelen die we nemen, strekken tot het voorkomen van elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of iedere openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies.

  1. Toegang tot uw persoonsgegevens en commercieel gebruik

5.1 U hebt het recht op gratis toegang en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt uw rechten doen gelden door een e-mail te sturen naar info@nestas.eu, of door ons een brief toe te zenden op het adres bepaald in punt 1.1. Bij zulke e-mail of brief moet u steeds een kopie van uw identiteitskaart voegen. Ook op het Platform bieden wij u via uw account een rechtstreekse toegang tot uw persoonsgegevens.

5.2 U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen direct marketing, en kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren op bovenstaand adres of via info@nestas.eu.

  1. Cookies

6.1 Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de hand van Cookies klikt u op de volgende link om ons Cookiebeleid (invoegen link naar Cookiebeleid) te lezen. Het Cookiebeleid maakt integraal deel uit van deze privacyverklaring.

  1. Hyperlinks

7.1 Ter informatie en voor uw gemak kan het Platform links bevatten naar websites van derden. Als u op deze links klikt, verlaat u het Platform. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van ons beleid. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder de Privacyverklaring van NESTAS. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt.

7.2 Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met NESTAS te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

  1. Verantwoordelijk gebruik van het Platform

8.1 In zoverre ons Platform u toelaat persoonlijke gegevens te delen met derden, raden wij u aan de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen in uw communicatie met zulke derden. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt met anderen via ons Platform. Hoewel wij hiertoe alle redelijke inspanningen leveren, kunnen wij geen absolute privacy of veiligheid van zulke gegevens garanderen.

Verder raden wij u sterk aan om, indien u ons Platform bezoekt vanaf een gedeelde computer/ een gedeeld apparaat, een apparaat uit een internetcafé of een apparaat dat zich in een publieke ruimte bevindt, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat een gedeeld apparaat u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u zelf de cookies en/of browsergeschiedenis die verband houden met uw bezoek aan ons Platform, moeten verwijderen.

8.2 Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds het openbaar register consulteren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. In ieder geval ontvangen wij graag uw wensen en opmerkingen over onze privacyverklaring.